Beleidsplan

GRONDSLAG

Op 26 oktober 2011 is Stichting Leeuw bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 53857836.  De stichting is opgericht om algemeen nut beogende doelen en projecten met betrekking tot de verzorging en opvang van roofdieren en het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijke leefgebied te ondersteunen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft haar grondslag ontleend aan het verantwoordelijkheidsgevoel om invulling te geven aan onze opdracht voor een goed rentmeesterschap voor mens, dier en wereld. De stichting wil hieraan bijdragen door concreet en specifiek op te komen voor de belangen van katachtige roofdieren. Tijgers, leeuwen en andere katachtige roofdieren worden wereldwijd ernstig bedreigd. Voor deze groep dieren afkomstig uit circussen en dierentuinen ontbreekt het aan een gedegen opvang voor een welverdiende goede ‘oude dag’ en in het algemeen aan verantwoorde terugkeermogelijkheden in de wilde natuur of grote parken in de landen van herkomst.

DOEL VAN DE STICHTING

De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt:

  1. Het welzijn van roofdieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
  2. Werkzaam te zijn ten bate van – of steun te verlenen, dan wel uitvoering te geven aan projecten van algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking.
  3. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Stichting Leeuw wil zich inzetten voor de katachtigen van deze wereld. In Anna Paulowna is een groot opvang complex verrezen, waar katten kunnen worden opgevangen en gefokt. Dit centrum mag echter niet het laatste station zijn voor de opgevangen en gefokte dieren. Stichting Leeuw is bezig met het realiseren van grote parken in de landen van herkomst, alwaar deze dieren hun oude dag kunnen slijten. Doel is om de raszuivere dieren weer terug te brengen in het wild en de andere dieren in grote omheinde parken te laten leven.

Om de dieren voor te bereiden op hun leven in het (semi) wild is er een jaagsimulator ontwikkeld, die de dieren leert om achter hun eten aan te moeten jagen. Stichting Leeuw wil met dit project de conditie van de dieren verbeteren en het zal tevens een verrijking zijn van de kwaliteit van leven in gevangenschap.

Bezoekers zijn van harte welkom in ons centrum. Het centrum bevindt zich op Landgoed Hoenderdaell.

BESTUUR EN ORGANISATIE

De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Pieter Hendrikus Kruijff, voorzitter
Mr. Robert-Jan Zagt, secretaris
Adrianus Marinus Roecoert, penningmeester

De heer Kruijff is tevens voorzitter van Stichting Landgoed Hoenderdaell. Deze stichting exploiteert een landgoed met dierenpark in Anna Paulowna en faciliteert tevens huisvesting voor Stichting Leeuw.

De heer Zagt is juridisch adviseur en financieel planner en verbonden aan het bedrijf Cap Finlex.

De heer Roecoert is register accountant en jaren lang partner geweest bij HLB Schippers Accountants.

De bestuursleden brengen ieder op hun vakgebied veel ervaring in. De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben geen familiare relatie. De bestuursleden kunnen niet zelfstandig beschikken over het vermogen van de stichting.

Activiteiten, plannen en (lopende) projecten 2017-2022

In het kader van de doelstelling van de stichting zijn in ieder geval de volgende projecten gestart:

Siberische Tijgers, Oost Rusland

Er is een overeenkomst met het Severstov instituut gesloten om raszuivere Siberische tijgers naar Rusland te brengen. Deze dieren worden in omheinde stukken bos geplaatst en gevoerd met levend wild. Mensen mogen niet meer in de buurt komen. De jongen die worden geboren worden dan op 2 – jarige leeftijd losgelaten in het wild.

Leeuwen, Zuid-Afrika

Er is tot begin 2020 een samenwerking met Emoya in Zuid Afrika. Zij bieden plaats aan onze leeuwen in omheinde stukken Savanne. De kosten van deze omheining alsmede de verzorging en de bewaking wordt betaald door Stichting Leeuw. In 2020 begint Stichting Leeuw haar eigen opvang Schrikkloof.

Circustijgers, Thailand

Naar verwachting gaan in 2020 de eerste tijgers naar Thailand. Zij worden daar opgevangen door de WFFT onder leiding van Edwin Wiek. Zij krijgen daar ruime verblijven in het tropische groen om zo hun oude dag te slijten.

Opvangdieren, Anna Paulowna

Opvang van grote katachtige dieren afkomstig uit circussen, particulieren en dierentuinen in Europa. In het centrum wordt veel aandacht gegeven aan het gedrag van de dieren. Stereotype gedrag wordt tegen gegaan d.m.v. de jaagsimulator, gedragstraining en de natuurlijke schutting.  Tevens vindt er gedragsanalyse plaats door studenten.

MIDDELEN VAN DE STICHTING

De stichting verkrijgt haar inkomsten door middel van schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en donaties.

Sponsoring (adoptie)

Het is mogelijk om via de website www.stichtingleeuw.nl een dier te adopteren door middel van een maandelijkse gift. Als dank voor de support worden de sponsors regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gekozen dier. De sponsor krijgt een bewijs van support en krijgt de mogelijkheid de verblijven op Landgoed Hoenderdaell te bezoeken en een jaarlijks bezoek (met twee personen) aan het gekozen dier te brengen.

Besteding

De giften worden  gebruikt voor kosten en investeringen die betrekking hebben op

  • De dagelijkse verzorging van de dieren in het opvangcentrum van Stichting Leeuw;
  • het opvangen van dieren in nood, waaronder transport, medicatie, ondersteuning ter plaatse etc;
  • het terugbrengen van dieren naar een leven in het (semi)wild;
  • het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de dieren bij Stichting Leeuw;
  • educatieve projecten.

BEGROTINGEN

De stichting zal jaarlijks een begroting opstellen voor de verwachte projecten in het betreffende jaar.

INFORMATIE EN PROMOTIE

De Stichting wil middels haar website www.stichtingleeuw.nl de bezoekers, sponsors en belangstellenden op de hoogte houden van haar werkzaamheden en activiteiten. Hiermee draagt de stichting bij aan een transparante werkwijze.

BIJSTELLING BELEIDSPLAN

Indien door actuele of nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk, zal dit beleidsplan zodanig worden bijgesteld.

Aldus opgesteld te Anna Paulowna, januari 2020.

Bestuur “Stichting Leeuw”

logo stichting leeuw klein

Van Ewijckskade 1b
1761 JA  Anna Paulowna
T 0223-531388

Het aankomende beleidsplan is in augustus 2022 geschreven BELEIDSPLAN 2023-2027